Μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο
logo   Yπομέτρο 14.1 Πληροφορίες Ανακοινώσεις

Υπομέτρο 14.1 - Καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής

Πρόγράμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Είσοδος   mdi-arrow-right-circle
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 28.514.000 €
mdi-message-text

Ανακοινώσεις

08/11/2023 13:00 Αναρτήθηκε 1η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Υπομέτρο 14.1

23/11/2023 08:44 Αναρτήθηκε Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Υπομέτρο 14.1

23/11/2023 08:44 Προστέθηκε ενότητα με συνήθεις ερωτήσεις στο Εγχειρίδιο

Πληροφορίες

Προκηρυσσόμενο Μέτρο

Υπομέτρο 14.1 «Καλή μεταχείριση των Χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής» του Μέτρου 14 «Καλή μεταχείριση των ζώων» αναφορικά με την προαγωγή της ευζωίας - καλής μεταχείρισης των παραγωγικών ζώων στο επίπεδο της εκτροφής αυτών, με ενέργειες/δεσμεύσεις των κτηνοτρόφων, πέραν των επιβαλλόμενων από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία.

Στόχοι του Μέτρου

Ο κύριος στόχος από την εφαρμογή του συγκεκριμένου Υπομέτρου είναι η βελτίωση των συνθηκών της Ελληνικής εκτροφής στον τομέα της ενσταβλισμένης χοιροτροφίας που έχουν, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, επιπτώσεις στην έκφραση φυσιολογικής συμπεριφοράς και στην υγεία των ζώων.

Το Υπομέτρο συνεισφέρει στην Προτεραιότητα 3 του άρθρου 5 του υπ’ αρ. (ΕΕ) 1305/2013 Κανονισμού για «προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της καλής διαβίωσης των ζώων και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία» της Ε.Ε. για την Αγροτική Ανάπτυξη και ειδικότερα, στην περιοχή εστίασης 3Α, η οποία συνεισφέρει στη βελτίωση της ποιότητας των κτηνοτροφικών προϊόντων και την αύξηση της αξίας τους.

Πεδίο εφαρμογής

 1. Δικαιούχοι του Υπομέτρου 14.1 είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι:
  • έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού.
  • είναι κάτοχοι νόμιμης κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
  • δηλώνουν τα ζώα της χοιροτροφικής τους εκμετάλλευσης και τις σταβλικές εγκαταστάσεις στην ΕΑΕ
  • είναι κάτοχοι ενσταβλισμένης χοιροτροφικής εκμετάλλευσης
  • εφαρμόζουν σύστημα ομαδικού σταβλισμού
 2. Δεν είναι επιλέξιμες κατά την ένταξη:
  • οι εκμεταλλεύσεις κάτω των 50 χοιρομητέρων
  • οι μεικτές ή/και αγελαίες χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις
  • οι αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε τμήμα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
 3. Δεν μπορούν να καταστούν δικαιούχοι, όσοι είναι ενταγμένοι με ζωικό κεφάλαιο χοιρινών στη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», για την ίδια κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

Αρμόδιοι φορείς

Αρμόδιοι φορείς για τη διαχείριση, εφαρμογή, έλεγχο και πληρωμή Μέτρου έχουν οριστεί:

 • Φορέας Διαχείρισης του Υπομέτρου 14.1 είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ (ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ).
 • Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) είναι η Μονάδα Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ, συνεπικουρούμενη σε επίπεδο περιφέρειας από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ), Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.
 • Οργανισμός πληρωμής των οικονομικών ενισχύσεων είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

Σχετικά έγγραφα: